SIA “Mediconsult MS” ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar  medicīnas preču tirdzniecību. Vienotās  reģistrācijas Nr. 40103157314, juridiskā adrese, Lielā ielā 2-26, Liepāja.


Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu- SIA “Mediconsult MS” klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
•fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Mediconsult MS” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
•SIA “Mediconsult MS” uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).
SIA “Mediconsult MS” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Mediconsult MS” interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki
SIA “Mediconsult MS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
- pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
SIA “Mediconsult MS” īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai. 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
SIA “Mediconsult MS” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
•līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
•normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “Mediconsult MS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
•saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
•likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “Mediconsult MS” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas leģitīmās (likumīgās) intereses.
SIA “Mediconsult MS” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
•veikt komercdarbību;
•piedāvāt kvalitatīvus un pārbaudītus produktus un risinājumus;
•pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
•nodrošināt līguma saistību izpildi;
•novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
•analizēt SIA “Mediconsult MS” mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
•veikt darbības Klientu noturēšanai;
•segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
•izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
•reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
•nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
•novērst krāpniecību;
•nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
•nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
•pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
•nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
•administrēt maksājumus;
•administrēt neveiktus maksājumus;
•vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
•informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde
SIA “Mediconsult MS” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
SIA “Mediconsult MS” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, piem.,  (nodot datus parāda piedziņai, valsts pārvaldei). Klients par šādām darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Mediconsult MS” var pilnvarot, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Mediconsult MS” sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Mediconsult MS” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei.

Personas datu aizsardzība
SIA “Mediconsult MS” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
•Datu pseidonimizēšanu; 
•Ugunsmūri;
•Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
•Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas
SIA “Mediconsult MS” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
•ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros preces, kuru remontam serviss nav autorizēts, tiek nogādātas atbilstošā ražotāja autorizētā servisa centrā,);
•saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
•ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
•ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Mediconsult MS” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
SIA “Mediconsult MS” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Personas datu glabāšanas ilgums
SIA “Mediconsult MS” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
•kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Mediconsult MS” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
•kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
•kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Mediconsult MS” (likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
•rakstveida formā klātienē SIA “Mediconsult MS” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
•kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Mediconsult MS” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
•elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Mediconsult MS” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
SIA “Mediconsult MS” atbildi Klientam nosūtot pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
SIA “Mediconsult MS” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar Klientu
SIA “Mediconsult MS” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “Mediconsult MS” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA “Mediconsult MS” izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 
Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
SIA “Mediconsult MS” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
-pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
-iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
-lietotāju autentifikācijai;
-gadījumā, ja lietotājs ir SIA “Mediconsult MS” pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums.
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
Apmeklējot SIA “Mediconsult MS” vietnes un mājalapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA “Mediconsult MS” izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. 
Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 
Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.
Spēkā stāšanās datums
Šī Privātuma politika ir spēkā no 2020. gada 1. janvāra. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Ja to darīsim, mēs publicēsim aktuālo Privātuma politiku šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.